REGULAMIN WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W TARNOBRZEGU


§ 1
PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Zbiory są powszechnie dostępne dla zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego:
  1. nauczycieli i nauczycieli akademickich
  2. studentów uczelni wyższych, słuchaczy szkół pomaturalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  3. studentów innych uczelni, które podpisały z biblioteką umowę o warunkach wypożyczania książek
  4. innych osób zainteresowanych kształceniem.
 2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i filii w Nisku i Stalowej Woli.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:

  1. okazać dowód osobisty, student dodatkowo legitymację studencką, uczeń legitymację szkolną,
  2. zapłacić  za kartę czytelnika.
 4. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu 39-400, ul. Wyspiańskiego 2A, jako administrator danych osobowych informuje, że dane czytelników będą przetwarzane w celu związanym z udostępnianiem zbiorów Biblioteki, pobieraniem przewidzianych regulaminem opłat, wysyłką systemowej poczty elektronicznej (przypomnienie o zwrocie dokumentu ze zbioru, potwierdzenie prolongaty dokumentu, informacja o dostępności zarezerwowanego przez czytelnika dokumentu, upomnienie o przetrzymaniu dokumentu, zmiana hasła czytelnika, przypomnienie o aktywacji konta, kontakt z czytelnikiem) i statystyk.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zarejestrowania w Bibliotece.
 6. Dane czytelników mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 7. Czytelnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Czytelnik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Biblioteki, pod warunkiem, że zwrócił wszystkie materiały i uregulował należności. W przypadku wystąpienia na koncie czytelnika operacji finansowych, Biblioteka ma prawo do przetwarzania (w tym przypadku do przechowywania) danych transakcyjnych przez okres 5 lat.
 9. Zapisanie się do Biblioteki i odebranie karty czytelnika jest równoznaczne regulaminów Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu i jej filii.

 

§ 2
WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

 1. Czytelnik wypożycza zbiory osobiście za okazaniem karty czytelnika lub dowodu tożsamości.
 2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć do 15 jednostek.
 3. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca, z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 4. Książki, szczególnie poszukiwane wypożycza się na okres 10 dni z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 5. Zbiory audiowizualne wypożycza się na 7 dni, z możliwością trzykrotnej prolongaty.
 6. Prolongata wypożyczonych zbiorów możliwa jest w przypadku, gdy nie są zarezerwowane przez innych czytelników.
 7. Czytelnik zalegający z opłatami za przetrzymanie zbiorów nie ma prawa do przedłużenia terminu ich zwrotu.
 8. Wypożyczenia rejestrowane są na komputerowym koncie czytelnika w systemie bibliotecznym PROLIB. Zapis komputerowy stanowi podstawę wzajemnych roszczeń pomiędzy Biblioteką reprezentowaną przez Dyrektora a czytelnikiem.

 

§ 3
POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek i odpowiada materialnie za ich zniszczenie uszkodzenie lub zagubienie.
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek czytelnik jest zobowiązany:
  1. odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania lub:
  2. zakupić wskazane przez bibliotekarza inne pozycje
  3. zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora
  4. zapłacić czterokrotną bieżącą szacunkową wartość, książki, nie mniej niż 40 zł.

§ 4
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:
  1. Trzy zwykłe pisemne upomnienia, czwarte ostateczne.
  2. Opłata pieniężna za każdy dzień zwłoki.
  3. Czasowe lub trwałe pozbawienie prawa korzystania z wypożyczalni
  4. Wystąpienie na drogę sądową.

 2. Użytkownik może rozliczyć naliczone opłaty w formie ekwiwalentu w postaci książek, po ustaleniu z bibliotekarzem.

 

§ 5
WARSZTAT INFORMACYJNO-USŁUGOWY

 1. Dyżurny bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury oraz informuje o zasadach korzystania z katalogów.
 2. Czytelnik może korzystać odpłatnie z usług kserograficznych wg ustalonego cennika

 

§ 6
PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnicy korzystający z usług wypożyczalni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
 2. Czytelnicy nieprzestrzegający przepisów Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
 3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki (kierownika filii).
 4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat określonych w § 1 i 4 Regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wypożyczalni i Czytelni  Biblioteki Pedagogicznej  w Tarnobrzegu i filii w Nisku i Stalowej Woli

Rodzaj oraz wysokość pobieranych opłat:

 

L.p. Opłata za: Wysokość opłaty
1. Wydanie karty czytelnika 1.00 zł
2. Przetrzymanie materiałów bibliotecznych 0,10 zł -  od 1 wol. za każdy  dzień zwłoki
3. Zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych Czterokrotna bieżąca szacunkowa wartość książki, nie mniej niż 40 zł.
4. Zwrot kosztów wysyłki za sprowadzenie książki
 z innej biblioteki
Wg kosztów wysyłki (opłaty, których żąda biblioteka wysyłająca ponosi zamawiający).

 

 

Dopisuje się: Użytkownik może rozliczyć naliczone opłaty w formie ekwiwalentu     w postaci książek, po ustaleniu z bibliotekarzem.


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here