REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Z urządzeń czytelni może korzystać każda osoba posiadająca kartę biblioteczną.
 2. Oprogramowanie podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować, bądź używać do innych celów niż określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z wymogami BHP i jego przeznaczeniem.

 

§ 2
UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania:
       - ze sprzętu komputerowego,
       - zasobów multimedialnych biblioteki i Internetu.
 2. Użytkownik może kopiować, drukować i skanować dokumenty wg cennika obowiązującego w bibliotece.
 3. Użytkownik może korzystać z komputera bez ograniczenia czasowego, a w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejna osoba - z ograniczeniem do jednej godziny.
   

 § 3
OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystający z urządzeń komputerowych  winien:
         - zostawić u bibliotekarza kartę biblioteczną,
         - posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu z którego chce skorzystać,
         - zgłaszać bibliotekarzowi uszkodzenie lub nieprawidłowości w pracy komputerów,
         - po zakończeniu pracy pozostawić komputer w niezmienionej konfiguracji.
 2. Z jednego stanowiska komputerowego może korzystać tylko jedna osoba.
 3. Zabrania się:
        - wykorzystywania komputerów do celów zarobkowych,
        - tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiałów o treści obrażającej uczucia innych w tym treści pornograficznych,
        - zakładania własnych katalogów na dyskach,
        - spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu.

 

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bibliotekarz nie udziela stałej pomocy w obsługiwaniu stanowiska komputerowego i oprogramowania.
 2. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania bibliotekarz ma prawo do upomnienia czytelnika. W sytuacji niezastosowania się czytelnika do upomnienia,  bibliotekarz może natychmiast przerwać korzystanie z komputera lub zablokować konto. Okres  blokowania  minimalnie 1 miesiąc.
 3. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji dyrektora Biblioteki.

 

 


ul. Wyspiańskiego 2A, 39-400 Tarnobrzeg
Tel. 15 822 22 77, 15 822 13 73 
Fax. 15 822 22 77, 15 822 13 73 wew.20, 15 856 52 70
NIP: 867-18-67-262
Nr konta bankowego - 94 1020 4391 0000 6702 0158 9688


click here